کارکنان


کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمتتلفنپست الکترونیکی
مریم پورشکیبسرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 03433257251
 Jazb@uk.ac.ir
محسن ابراهیمی
کارشناس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
03431322703
 Jazb@uk.ac.ir