مدیریت


مدیریت

 دبیر فعلی

 

 

 نام و نام خانوادگی:
محمد رضا اسلامی
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای شیمی
 مدت تصدی:

 تلفن:03433257162
 پست الکترونیکی:
 Jazb@uk.ac.ir
   


دبیر سابق

 
 نام و نام خانوادگی:
محمد رضا اسلامی
 رتبه علمی:

استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای شیمی
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
 
Jazb@uk.ac.ir