قابل توجه اساتید محترم هیات علمی

 

فرمهای جدید تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با ضریب امتیازات جدید بارگذاری شد.