دبیر قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 محمد رضا اسلامی  استاد  دکترای شیمی    Jazb@uk.ac.ir