تماس با ما


تماس با ما
 تلفن:03431323002و 03433257251
تلفاکس:03433257251
 پست الکترونيک:jazb@uk.ac.ir
آدرس:دانشگاه شهید باهنر کرمان- سازمان مرکزی- طبقه دوم- دبیرخانه  هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی