تغییر فرم های تبدیل وضعیت


با توجه به تغییر فرم های تبدیل وضعیت اعضاء محترم هیئت علمی، خواهشمند است تا بارگذاری فرم های جدید از تکمیل فرم های قبلی خودداری شود.