آدرس معاونت

آدرس معاونت

آدرس:کرمان-بلوار جمهوری-دانشکده فنی و مهندسی

معاونت آموزشی و پژوهشی

کد پستی:76188868366