آدرس دبیرخانه

آدرس دبیرخانه

آدرس:دانشگاه شهید باهنر کرمان-سازمان مرکزی

طبقه دوم-دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی