درباره دبیرخانه


کارمندان دبیرخانه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
مریم پورشکیب سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 33257251 Jazb@uk.ac.ir
محسن ابراهیمی کارشناس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 31322703 Jazb@uk.ac.ir