درباره دبیرخانه نام و نام خانوادگی : محمد رضا اسلامی

 رتبه علمی : استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترای شیمی

 مدت تصدی :

 تلفن : 034-33257162

 پست الکترونیکی : Jazb@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 محمد رضا اسلامی  استاد  دکترای شیمی    Jazb@uk.ac.ir