فرم ها و آیین نامه هامدارک

 

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده تبدیل وضعیت اعضای محترم هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی(فایل word)
 

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده تبدیل وضعیت اعضای محترم هیأت علمی از رسمی آزمایشی به قطعی(فایل word)

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده و ارائه به کارگروه بررسی  توانایی علمی توسط متقاضیان جذب و استخدام پیمانی(فایلword)