فرم ها و آیین نامه هافرم‌ها

اعضا محترم هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی لطفا جهت دریافت فرم تبدیل وضعیت فایل‌های زیر را دانلود نمایید.


خلاصه جداول الف و ب آموزشی- پیمانی به رسمی (فایل word)

خلاصه جداول ج آموزشی- پیمانی به رسمی (فایل word )

جدول ضریب A آموزشی- پیمانی به رسمی(مربی)(فایل word)

جدول ضریب A آموزشی- پیمانی به رسمی( استادیار)(فایل word)

جداول ماده های 1، 2، 3 و 4 آموزشی- پیمانی به رسمی (فایلword)
 

اعضا محترم هیأت علمی محترم متقاضی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی لطفا جهت دریافت فرم تبدیل وضعیت فایل‌های زیر را دانلود نمایید.
 

خلاصه جداول الف و ب آموزشی-رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(فایل word)

خلاصه جداول ج آموزشی-رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (فایل word)

جدول ضریب A آموزشی-رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(مربی)(فایل Word)

جدول ضریب A آموزشی-رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(استادیار)(فایلword)

جداول 1، 2، 3 و 4 آموزشی-رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(فایل word)