درباره دبیرخانه


تماس با دبیرخانه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 دبیرخانه هیأت اجرایی و جذب اعضای هیأت علمی 31323002-33257251 33257251 jazb@uk.ac.ir